LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE KAVRAMSAL SANAT UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 186-197
Year-Number: 2016-37

Abstract

Bu çalışma, üniversitelerin güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin resim ana sanat dalında yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerin, eğitim gördükleri süre içerisinde kavramsal sanat ve uygulamaları üzerine görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinde 2014/2015 yıllarında eğitim gören 23 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde uygulanan yarı yapılandırılmış gözlem formunun verileri kodlanarak temel kategoriler şeklinde verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda kavramsal sanatın doğurgan bir yapı olarak görüldüğü, sanata ilişkin birçok algının yeniden sorgulanmasına yol açtığı, lisansüstü dönemde de öğretmen merkezli eğitim anlayışının devam ettiği, kavramsal sanat’ın yanı sıra güncel sanat etkinliklerinin özellikle güzel sanatlar fakültelerinde daha bir önem arz ettiği, güzel sanatlar eğitimi veren fakültelerdeki teknik altyapı yetersizliği, amaç ve hedef uyuşmazlığı, eğitim fakültelerinin kavramsal sanat uygulamalarında yeterli donanımı sağlayamaması gibi sonuçlar elde edilmiştir. İlgili alanyazını tarandığında kavramsal sanata ilişkin kuramların Türkiye’de ki eğitim fakültelerinin ilgili alanlarında yok denecek kadar az olması, az olan çalışmaların sonuçlarının da yeterince önemsenmediğinin anlaşılması bu çalışmayı ve daha nicelerini değerli kılacağına inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

This study was done what in order to determine that conceptual arts and practices during their education the views of the students who graduated from the paint department of fine arts education of the universities. The study group constitutes 23 graduate students studying at Dokuz Eylül University, Anadolu University and Çukurova University in 2014/2015 years. Data for the semi-structured observation form applied in the research process is given in the form of basic by code. From made negotiations was acquired that the conceptual art is seen as a fertile structure, many perception relating to the art re-interrogate, continuing teacher-centered education approach in the postgraduate period, in addition to conceptual art, contemporary art activities are especially important in fine arts faculties, inadequate technical infrastructure in faculties of fine arts education, goal and target disagreement, the education faculties cannot provide adequate equipment for conceptual art applications. It is believed to be valuable that understand that theories of conceptual art are so little to be found in the relevant fields of education faculties in Turkey that the results of few studies are not sufficiently considered when the relevant report is scanned.

Keywords