TURİSTİK DESTİNASYONLARIN MARKALAŞMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 543-556
Year-Number: 2016-36

Abstract

Turizm bölgeleri arasında giderek artan rekabet ve destinasyon pazarlamasında kontrol edilemeyen faktörlerin varlığı markalaşmanın önemini artırmaktadır. Kentlerin markalaşması kentin imajının artmasının yanında ekonomik olarak da büyümesini sağladığından önemli bir konu olmuştur. Diyarbakır için bakıldığında ise yıllardır pek çok iletişim ve tanıtım kampanyalarının yapıldığı, ancak bu kampanyalardaki mesajların birbiri ile bütünleştirilememesi ve sürekliliğinin sağlanamaması sebebiyle, kent için tam bir marka algısının var olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada literatür incelenerek; kentlerin markalaşması, Diyarbakır’ın marka değeri yaratabilecek unsurları, marka kent olma konusundaki engelleri belirlenmiştir. Bu engellerin aşılabilmesi için de öneriler yer almaktadır. Diyarbakır’ın marka değeri yaratabilecek unsurların başında surlar, karpuz, Ulu Cami, kiliseler ve diğer camiler olduğu belirlenmiştir. Diyarbakır’ın markalaşma önündeki en önemli engeller ise bölgede yaşanan güvenlik sorunları, olumsuz imajı ve önyargılar, koordinasyon eksikliği olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Increasing competition between regions for tourism and the existence of uncontrollable factors in destination marketing raises the importance of branding. Besides the increase of the image of the city, city branding has become an important issue because it provides the economic growth. Looking for Diyarbakır is where a lot of communication and publicity campaigns for years, but can’t be integrated with each other due to the failure of the messages in this campaign and ensure continuity, it is not possible to say that there is a complete perception of the brand for the city. Review of the literature in this study; branding of the city of Diyarbakır elements that create brand value, are determined to be obstacles to brand the city. In order to overcome these barriers are also included suggestions. The main factors that will create a brand value of Diyarbakır city walls, watermelon, Grand Mosque, it was determined that other churches and mosques. Diyarbakır's branding in front of the most important obstacles to security issues in the region, negative images and prejudices, it was concluded that there is a lack of coordination.

Keywords