ARGÜMAN KURMA BECERİSİ ÜZERİNE BİR MODELLEME ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2016-36
Number of pages: 258-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin argüman kurma becerileri ile problem çözme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerileri arasında yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 84 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Toulmin’in argüman kurma modeli, eleştirel düşünme becerisi ölçeği, yaratıcı düşünme becerisi ölçeği ve problem çözme becerisi ölçeği kullanılmıştır. Argüman kurma becerisi ile problem çözme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkileri ortaya koymak için korelasyon analizi kullanılmış, model ise yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda argüman kurma becerisi ile eleştirel düşünme arasındaki ilişki (r=,729, p˂,01), yaratıcı düşünme arasındaki ilişki (r=,734, p˂,01) ve problem çözme becerisi arasındaki ilişki (r=,788, p˂,01) düzeyinde gerçekleşmiştir. Model uyum değerleri χ2=161.66, df=74, p=.00, RMSEA=.068, GFI=.92, AGFI=.88, CFI=.97, NFI=.96, NNFI=.97, SRMR=.019 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre problem çözme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerileri ile argüman kurma becerisi arasında kurulan modelin doğrulandığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, a modeling was formed between the skill of university students to create arguments and the skills of critical thinking, creative thinking and problem solving. The study sample consists of 84 preservice teachers studying at Ahi Evran University Faculty of Education. The data were collected by using Toulmin’s argumentation model, scale of critical thinking skill, scale of creative thinking skill and scale of problem solving skill. The relationships between the skill of argumentation and the skills of critical thinking, creative thinking and problem solving were revealed via correlation analysis and the model was tested via structural equation modeling. At the end of the correlation analysis, the relationship of the skill of argumentation was determined as (r=,729, p˂,01) with the skill of critical thinking, (r=,734, p˂,01) with the skill of creative thinking and (r=,788, p˂,01) with the skill of problem solving. Model adaptation values were determined as (χ2=161.66, df=74, p=.00, RMSEA=.068, GFI=.92, AGFI=.88, CFI=.97, NFI=.96, NNFI=.97; SRMR=.019). These results show that the model formed between the skills of critical thinking, creative thinking and problem solving is confirmed.

Keywords