OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ANAOKULUNDAKİ GÜN-LÜK YAŞAMLARINA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-35
Number of pages: 375-389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı, okul öncesi dönem çocuklarının anaokulundaki günlük yaşamlarına bakış açılarını incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarının anaokulu deneyimleri, anaokulunda en çok sevdiği ve sevmediği şeyler, arkadaşları ve öğretmenleriyle ilişkilerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde yer alan özel bir anaokuluna devam eden 14’ü kız, 13’ü erkek toplam 27 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların yaşları 55-73 ay arasında olup yaş ortalamaları 64,5 aydır. Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme ve resim çizdirme birlikte kullanılmıştır. Görüşmeler genel olarak açık uçlu olan 10 sorunun yönlendirmesiyle yapılmıştır. Çocuklarla yapılan bireysel görüşmelerden ve çocukların çizdikleri resimlerle ilgili verdikleri cevaplardan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, çocuklar anaokulunda en çok yaptıkları ve yapmaktan hoşlandıkları şeyin "oyun oynamak" olduğunu, ancak öğretmenleri ile daha çok “etkinlik/faaliyet” ile “kitap çalışması” yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, çocukların oyundan sonra en çok bahçeye çıkmaktan ve bahçede oynamaktan hoşlandıklarını ama bunu çok sık yapamadıkları tespit edilmiştir. Çocukların çoğu anaokulunda sevmedikleri bir şey olmadığını belirtse de, geri kalanı arkadaşları ile kavga etmenin, zor etkinlikler ve zor kitap çalışmalarının ve boş boş oturmanın sevmedikleri şeyler arasında olduğunu belirtmiştir

Keywords

Abstract

The general aim of this study is to examine the preschool children’s perspectives about their everyday lives at preschool. In line with this general purpose, preschool children’s views about their experiences at preschool, the things they like and dislike at preschool and their relationship with their friends and teachers were investigated. This study used a phenomenological design, which is a qualitative approach. The study was conducted with 27 children (14 girls and 13 boys) who were attending a private preschool in Beşiktaş, Istanbul city in academic year of 2015-2016. Children are between the age of 55-73 months and the mean age is 64,5 months. In this study, interviews and child drawings of qualitative data collection methods were used together. Interviews were conducted with the guidance of 10 generally open-ended questions. The data obtained from the i

Keywords