DİJİTAL MEDYA VE SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA: SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ÇERÇEVESİNDE GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Siyasal İletişim
Number of pages: 38-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal sisteme ve siyasal kültüre ilişkin değerlerinin öğrenildiği, siyasal tutum ve davranışların kazanıldığı siyasal toplumsallaşma sürecinde gençlik dönemi önemli bir eşiktir. Gençler, siyasal toplumsallaşma sürecinde farklı aktör, grup, enstrüman ve araçların etkisine maruz kalmaktadır. Bu anlamda, iletişim alanında yaşanan değişim sürecinin bir sonucu olarak gençlerin etkilendiği araçlardan biri de sosyal medyadır. Bu çalışmada, siyasal toplumsallaşma çerçevesinde gençlerin sosyal medya kullanım düzeyleri değerlendirmeye alınmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden seçilen Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nde farklı bölümlerde okuyan 589 öğrenci ile tesadüfi örneklem yöntemiyle yüz yüze görüşülerek, anket formu uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, gençlerin siyasal görüşünün şekillenmesinde etkili olan araçlardan birinin sosyal medya olduğu belirlenmiştir. Siyasal toplumsallaşma sürecinin önemli bir aşaması olan gençlik sürecinde sosyal medya gençlerin siyasal kültürünün oluşmasında ve siyasal katılım düzeylerinin gelişmesinde önemli katkı sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The youth period is an important threshold in political socialization process when the values of political system and political culture are learnt and political attitudes and behaviors are gained. The youth are exposed to the impact of different actors, groups, instruments and tools in political socialization process. In this sense, one of the tools the youth are impacted is social media as a result of change process lived in communication space In this study, the social media usage levels of the youth within the frame of political socialization have been taken under review. There has been talked face to face by using random sampling method with 589 students studying in different departments of Firat University, Inonu University, at Dicle University and Gaziantep University chosen from East and South East Anatolian Parts of Turkey and questionnaire form has been applied in this interviews. According to the findings; it has been determined that one of the effective tools about the formation of political opinion of the youth is social media. The social media in the process of youth which is an important stage of political socialization process makes an important contribution for the formation of political culture and developing the political participation of the young people.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics