GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE SANAYİLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2016-35
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Number of pages: 390-400
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının sanayileşme üzerindeki etkisini, 19 üst-orta gelirli gelişmekte olan ülkede, 2000-2013 dönemi için analiz etmektir. Bu etkiyi belirlemek için, Panel En Küçük Kareler (OLS), Sabit Etki (FE) ve Tesadüfi Etki (RE) modelleri uygulanmıştır. Ampirik literatürde dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen, sanayileşme üzerindeki etkisini inceleyen çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma, hem bu konuda literature katkı sağlamak, hem de uygun ekonomik politika önerilerinde bulunmak açısından önem arz etmektedir. Analiz sonuçlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde, ihracat ve gayri safi sermaye oluşumu değişkenleri sanayileşme üzerinde önemli bir etkiye sahipken, dolaysız yabancı sermaye yatırımı değişkeni sanayileşme üzerinde etkiye sahip değildir. Ampirik sonuçlar büyük ölçüde bu konudaki çalışmalar ile tutarlıdır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of foreign direct investment on industrialization in 19 developing countries, which have upper-middle income level in the 2000-2013 period. Panel Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effects (FE) and Random Effects (RE) Models was applied in order to determine this effect. Although there are a lot of studies that examined the effect of foreign direct investment on economic growth, there are few studies that examined the effect of on industrialization in the empirical literature. In this respect this study has importance on both to contribute to literature in this issue and to make proper economic policy suggestions. According to the analysis results, while the export and gross capital formation variables have an important effect, the foreign direct investment variable has no effect on industrialization in developing countries. Empirical results are largely consistent with studies on this issue.

Keywords