BORSA İSTANBUL VE RİSK PRİMİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: VAR VE NARX MODEL
RELATIONSHIP BETWEEN ISTANBUL STOCK MARKET AND CREDIT DEFAULT SWAP: VAR AND NARX MODEL

Author : Nurdan DEĞİRMENCİ - - Hakan PABUÇCU
Number of pages : 248-261

Abstract

Bu çalışmada, risk primini temsil eden Kredi Temerrüt Riski (CDS) ile Borsa İstanbul (BIST) arasındaki etkileşim ve geleceğe dönük güçlü tahminler yapabilmek için uygun sinir ağı modelleri araştırılacaktır. Çalışma kapsamında Türkiye’ye ait 5 yıllık CDS primleri 2010–2015 dönemleri arasında günlük olarak alınmış ve aynı döneme ait menkul kıymet borsa endeksi kapanış değeri (BIST100) ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Vektör otoregresif (VAR) analizi, Granger Nedensellik analizi ve Yapay sinir ağı tabanlı, doğrusal olmayan otoregresif (NARX) modeller kullanılarak veriler analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Granger nedensellik testi, hisse senedi fiyatları ve kredi temerrüt riski arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. NARX model ise 〖MSE〗_Test=0,00059 hata oranı ile çok güçlü bir tahmin modeli olarak belirlenmiştir.

Keywords

CDS, BIST100, NARX, VAR, Granger

Read:749

Download: 310