YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN KALIP SÖZLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 727-736
Year-Number: 2016-36

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 düzeyindeki yabancı öğrencilerin kalıp sözlerin öğretimine yönelik düşüncelerinin analiz edilerek incelenmesidir. Öğrencilere 6 hafta (18 saat) boyunca kalıp sözler ile ilgili alan yazından derlenen toplam 293 kalıp söz, ilk kez karşılaşıldıkları bağlam içinde örneklendirilerek klasik öğretim yöntemi ile öğretilmiştir. Eğitimden sonar öğrencilerden alınan cevaplar içerik analizi tekniği ile sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin sorulara vermiş oldukları cevaplara ait frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilmiş ve bulgular değerlendirilerek sonuca ulaşılmıştır. Çalışmada cinsiyet değişkeni açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05). Çalışma sonunda öğrenciler; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kalıp sözlerin B1 seviyesine uygun olduğunu, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kalıp sözleri öğrenmelerinin gerekli olduğunu ve kalıp sözlerin gündelik iletişimi kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Kalıp sözlerin metin bağlamı içinde sık kullanılması ve bu yolla öğrencilere kazandırılmaya çalışılması, öğrencilerin dillerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacağı gibi onların toplumsallaşma sürecine de katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to analyze and examine the thoughts of B1 level foreign students who are learning Turkish as a foreign language towards the teaching of fixed expressions. The students were taught 293 fixed expressions for 6 weeks (18 hours). After the instruction, the participants were asked about their thoughts on fixed expressions and their answers were sorted and analyzed. Frequency (f) and percentage (%) values of students’ answers to the questions were analyzed. No statistically significant difference was found between groups in terms of gender (P>0.05). At the end of the study, the students stated that fixed expressions in the teaching of Turkish as a foreign language were suitable for B1 level, it was necessary for the students learning Turkish as a foreign language to learn fixed expressions and fixed expressions eased daily communication.

Keywords