BİLGİ YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ETKİSİ: ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-35
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler, İşletme (Yönetim & Organizasyon), Turizm İşletmeciliği
Number of pages: 209-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı bilgi yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesinde dönüştürücü liderlik davranışlarının etkisini ortaya koymaktır. Literatürde dönüştürücü liderlerin bilgi yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini konu alan araştırma sayısının oldukça sınırlı olması ve daha önce (zincir) otel işletmelerinde dönüştürücü liderlerin bilgi yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmaması araştırmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren 29 yabancı ve 36 ulusal sermayeli zincir otel işletmesinde görevli 423 katılımcıdan anket yoluyla elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, Korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda temel olarak dönüştürücü liderlik davranışlarının bilgi yönetimi süreçlerini genel olarak ve alt boyutlar bağlamında pozitif yönde etkilediği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study primarily aims to determine the effects of transformational leadership behaviours on knowledge management processes. Limited studies on this subject and absence of any study concerning the effects of transformational leadership ship behaviours on knowledge management processes in the context of hotel chains constitutes the main motivation for the study. Related data was collected from 423 respondents of 29 foreign and 36 national hotel chains operating in Turkey. Frequency and percentage techniques, mean and standard deviation, Correlation and Regression Analysis were used at data analysis. Results of the study indicate that transformational leadership behaviours positively affect knowledge management processes

Keywords