YEMEK VE SEYAHAT PROGRAMLARININ DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON SEÇİMİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 219-232
Year-Number: 2016-36

Abstract

Turistik destinasyon imajlarının güçlendirilmesinde ve hedef pazarlarda destinasyona yönelik farkındalık yaratılmasında yeni yaklaşım ve stratejiler kullanılmaktadır. Bu bağlamda destinasyona yönelik farkındalık yaratılmasında, yemek ve seyahat içerikli programlar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı televizyondaki yemek ve seyahat programlarının hedef kitle üzerindeki destinasyon imajına ve bu programların ziyaret yeri seçiminde ne kadar etkili olduğunun belirlenmesidir. Hedef kitlenin seyahat programlarında yer alan destinasyonlara yönelik tutumlarını, algılarını, eğilimlerini ve grup üyeleri arasındaki etkileşimi ortaya koymak amacıyla odak grup yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular hedef kitlenin yemek ve seyahat programlarında gördükleri destinasyonları ziyaret etme isteklerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu stratejinin Türkiye’deki destinasyonlar tarafından etkin bir şekilde uygulanması durumunda, destinasyonlar kendilerini çok daha kolay bir şekilde tanıtabilecekler ve mevcut örneklerde olduğu gibi pazardaki paylarını artırabileceklerdir.

Keywords

Abstract

New methods and strategies are used to strength the image of tourist destination and create awareness toward destination among target markets. In this context, programs with food and travel are getting value. The aim of this study is to find out how effective are food and travel television programs on target audience about destination image and choosing place to go. Focus group method has been used in order to reveal attitudes toward destinations in travel programs, travellers’ tendency, perception and interaction between group members. Findings have shown that the desire to see the destination is at high level among people who have seen the food and travel programme. If destinations in Turkey use this strategy effectively as it is presented here, they can introduce themselves much more easily and increase their share in the

Keywords