KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN OLUŞUMUNDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 422-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kent kültürü, bir kentteki sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hareketliliklerin temelini oluşturmaktadır. Her kentin kendine has özelliklerini yansıtan bir kavram olan kent kültürü, İnsanların yaşadıkları kentler için ve kente karşı geliştirdikleri tutumlarının bütününü ifade etmektedir. Yaşanabilir bir kentin oluşması için kent kültürünün yerleşmesi çok önemlidir. Bunun gerçekleşmesi kentlilik bilincinin artması ile mümkündür. Toplumun değişik kademelerinin, kurumların ve kuruluşların kent kültürünün yerleştirilmesinde ve kentlilik bilincinin oluşumunda dolaylı/dolaysız, istemli/istemsiz ve az/çok etkileri vardır. Bu çerçevede sayılan etkilerin oluşumunda en önemli rollerden biri kentlerin bilimsel manada lokomotifi durumunda olan üniversitelere düşmektedir. Dolayısıyla kent kültürü ve kentlilik bilinci konusunda üniversite akademik personelinin ne durumda olduğu neler yapabileceği dikkate değerdir. Çalışmamızda Hatay’da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesinde çalışan akademik personelin kent kültürü ve kentlilik bilinci konusundaki genel görüşlerinin neler olduğu ve akademik personelin kent kültürü ve kentlilik bilincinin gelişiminde neler yapabileceği araştırılmıştır. Bu bağlamda akademik personele uygulanan anket SPSS programı yardımı ile değerlendirilerek Hatay ve Mustafa Kemal Üniversitesi ölçeğinde kent kültürü ve kentlilik bilincinin gelişiminde üniversitelerin rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Urban culture, basis to form social, cultural, economic and political mobility of the cities. Each town has its own culture, a concept that reflects the characteristics of the city, for the city they live people and represents the totality of attitudes toward the city. Settlement of urban culture is very important for a city to be livable. This to happen only possible with the increase of urban consciousness. There are many effects of different levels of society, institutions and organizations to evaluation and formation of urban culture and urban consciousness via direct/indirect, voluntary/involuntary and low. One of the most important roles in the formation is considered affected in this context is that the case fell to university leading scientific sense of the city. Therefore, in the urban culture and urban consciousness it is noteworthy that the university can do what it is in the state of academic staff. This study was to investigate what can be found in the development of the academic staff at the University of Mustafa Kemal, the city's urban culture and what is the general opinion on the awareness and academic staff of the urban culture and urban consciousness Hatay. In this context, it aimed to determine Hatay Mustafa Kemal evaluated the role of universities in the development of urban culture and urban consciousness at the University of scale with the help of SPSS survey applied to academic staff.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics