AMACI, İÇERİĞİ VE YARARLILIĞI BAĞLAMINDATÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Author:

Number of pages: 501-512
Year-Number: 2016-35

Abstract

Kadın kooperatifleri kadınların ekonomik ve toplumsal açıdan güçlenmeleri açısından önemlidir. Kadın kooperatiflerinin faaliyetleriyle kadınların daha kaliteli bir sosyo-ekonomik bir çevreye ulaşmaları yoluyla ekonomik ve sos-yal faaliyetleri desteklenmektedir. Kadın kooperatifçilik faaliyetleri içerisinde “eğitim” kadın istihdamının geliştirilmesi açısından önemli rol oynamaktadır. Eğitim faaliyetleriyle kadın kooperatifleri kadınların işlerini daha iyi yapabil-melerini ve yönetmelerini sağlamakta ve destek olmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre kadın kooperatifleri değişik konularda ve üretim hak-kında eğitim faaliyetleri düzenlemektedirler. Ayrıca eğitim faaliyetleri kadınla-ra genel olarak yaşam, ayrıca sağlıklı yaşam, sağlıklı doğum, kadın üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve beslenmesi, çocuk büyümesi ve gelişimi vb. konular-da da bilgi vermektedir. Bunlara ek olarak, kadın kooperatifleri kadın hakları ve çevresel düzenlemeler hakkında da eğitim sağlamaktadır. Ayrıca bazı kadın kooperatiflerinde kişisel gelişime katkı sağlamak için liderlik, finansal okurya-zarlık, bilgisayar eğitimi, cinsiyet eşitliği eğitimi, pazarlama ve satış, teknik eği-tim, güvenlik eğitimi ve ilk yardım eğitimi verilmektedir. Eğitim faaliyetleriyle genel olarak kadınların gelişimi, kadınların güçlenmesi, kadınların bilinçlendi-rilmesinin arttırılması, üretimin arttırılması, kadınların meslek sahibi olması ve kadınların ekonomiye katılımının arttırılması gibi unsurlar hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Women cooperatives are important for strengthing women economically and socially. By the help of the women cooperatives’ activities women can live in a qualified environment and their economic and social activities can be sup-ported. Training activities at women enterpreneurship play important role in developing women employment. By the help of training; women cooperatives help women to do their work and manage their work well and women can be supported. According to the results, women cooperatives design training acti-vities about different issues and about the production. Also training activities give knowledge to women generally about living and also about wellness, healthy pregnancy, women's reproductive health, child health and nutrition, child growth and development, etc. The women cooperatives also provide tra-ining in women's rights and environmental issues. Also for contributing to their personal development in some women's cooperatives; leadership trai-ning, financial literacy, computer training, gender equality education, sales and marketing, technical training, safety training and first-aid training are gi-ven. Generally the aims of training activities are women development, strengthing women, increasing women consciousness, increasing production, women’s having job and increasing women participation into economy.

Keywords