SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSELCİ/TOPLULUKÇU ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN ALGILARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 1-13
Year-Number: 2016-34

Abstract

Kültürün insanların davranış ve tutumları üzerinde etkisi olduğu düşünüldüğünde öğretmenlerin öz yeterlikleri ile kültür arasında ilişki olabileceği ifade edilebilir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin bireyselci- toplulukçuluk algılarının öz yeterlilik düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir.. Veriler İzmir ili merkez ilçelerinde görev yapmakta olan 351 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin öz yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi için Tschannen Moran ve Woolfolk Hoy tarafından geliştirilen ‘’Öz Yeterlilik Ölçeği, bireyselcilik ve toplumsalcılık algılarının belirlenmesi için Erdil ve Wasti’nin (2002) Türkçe geçerliliğini ve güvenirliğini yaptığı, “Örgütsel Toplulukçuluk ve Bireyselcilik Ölçeği’’ kullanılmıştır Veriler SPSS 20 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmada verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin öğrenci katılımına yönelik öz yeterlilik, öğretimsel stratejileri kullanmaya yönelik öz yeterlilik, sınıf yönetimine yönelik öz yeterlilik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu, toplulukçuluk algılarının bireyselcilik algılarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin, bireyselcilik ve toplulukçuluk algıları ile öğrenci katılımına yönelik öz yeterlilik, öğretim stratejilerine yönelik öz yeterlilik, sınıf yönetimine yönelik öz yeterlilik ve toplam öz yeterlilik algıları arasında pozitif yönlü anlamlı ve zayıf bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

As the culture has a crucial impact on human behaviour and attitudes, it can be stated that there would be a relation between teachers’ self efficiency and culture.The aim of this study is to examine the effects of classroom teachers’ i

Keywords