SINIF ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMİNDE ALDIKLARI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ EĞİTİMİNİN MESLEK HAYATLARINDAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi
Number of pages: 523-543
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin, lisans öğrenimlerinde almış oldukları öğretmenlik meslek bilgisi eğitiminin meslek hayatlarına etkisine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntem ve teknikleriyle oluşturulmuş, durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın amacına ve ele aldığı probleme bağlı olarak belirlenen niteliklere sahip 18 katılımcı seçilerek, araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler, esas olarak dört tema içinde gruplandırılarak betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda çalışma grubu, meslek hayatlarında en faydalı dersin öğretmenlik uygulaması en faydasız dersin ise sınıf yönetimi dersi olduğunu ancak mezun olduklarında öğretmenliğe hazır olmadıklarını ve bu yüzden lisansta almış oldukları öğretmenlik meslek eğitiminin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma neticesinde lisans eğitiminde alınan öğretmenlik meslek bilgisi eğitiminin, öğretmenlik mesleğini layıkıyla yerine getirebilmek için gerekli beceri ve yeterlikleri kazandırma anlamında yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was aimed at determining opinions of elementary school teachers working at public schools of Ministry of National Education in Turkey about the effect of professional teaching knowledge training of undergraduate education on their teaching career. It was a case study of qualitative research design. Criterion sampling and convenience sampling was used in the study among purposeful sampling methods. The 18 participants of the study were opted for having the necessary qualifications depending on research objectives and the problem being addressed and data were collected by semi structured interviews through a researcher-made protocol. The obtained data was analyzed by descriptive analysis within four major themes. According to research findings, the participants indicated that the most useful course in their career was teaching practice and the least one was class management; however, they were not ready to teach upon graduation and therefore they disqualified their professional teaching knowledge training of undergraduate education. The study resulted in that professional teaching knowledge training of undergraduate education seemed incapable to upskill teacher candidates with the required skills and competencies to fulfill the teaching profession thoroughly.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics