ERGENLİKTE ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMAR VE BAĞLANMA

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : Psikoloji / Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 389-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ergenlikte algılanan duygusal istismar ve bağlanma boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel türde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ortaöğretime devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği (ADİÖ), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II), Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri - Kısa Formu (EABE) ve demografik değişkenler hakkında bilgi toplanması amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ergenlerin annelerinden ve babalarından algıladıkları duygusal istismarın cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; ebeveynlere ve arkadaşlara bağlanmanın cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı; bağlanma boyutları ile algılanan duygusal istismar arasında anlamlı ilişkilerin olduğu; arkadaşlara bağlanma boyutlarını yordamada anneye bağlanmanın önemli bir değişken olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between perceived emotional abuse and attachment in adolescence. In this study, descriptive model is applied. The sample of this research is consists of students attending high school. In this study Perception of Psychological Maltreatment Inventory for Adolescents (POPMIFA), Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R), Short Form of Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) and to collect information about demographic variables Personal Information Form developed by the researcher were used. In this study it is found that there were no gender differences between perceived emotional abuse from mother and father; there were significant gender differences between attachment to parents and peers; there were significant relationships between attachment dimensions and perceived emotional abuse; attachment to mother was a significant predictor of peer attachment dimensions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics