EĞİTİM KURUMLARININ DENETİMİNDE MENTORLUK UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2016-35
Number of pages: 628-657
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, eğitim yöneticilerinin maarif müfettişlerinin eğitim kurumlarında yaptıkları rehberlik, denetim, teftiş ve iş başında yetiştirme çalışmaları süreçlerindeki mentorluk rol ve davranışlarını sergileme düzeylerinin ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimleri için müfettişlerden bekledikleri davranışların neler olduğunun incelenmesi, rehberlik ağırlıklı denetim yaklaşımında mentorluk uygulamasından ne kadar yararlanılabileceğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma nicel ve nitel tekniklerin bir arada kullanıldığı ardışık karma yöntem modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bölümünün örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep il ve ilçelerinde görev yapan 491 ilkokul ve ortaokul müdür ve müdür yardımcısı ve 52 maarif müfettişinden, nitel bölümün katılımcıları 23 müdür ve müdür yardımcısından oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre: Maarif müfettişlerinin mentorluk rollerini göstermeleri ile ilgili düşünceleri, tüm boyutlarda yöneticilerin düşüncelerinden daha yüksektir. Müfettişlerin paylaşımcı, yönlendirici, empatik davranışları yöneticileri olumlu yönde etkilemektedir. Engelleyici, önyargılı, kaygı verici, yargılayıcı, kırıcı, tutarsız davranışları yöneticilerin müfettişlerle iletişim/etkileşimde bulunmasını, onlardan meslekî anlamda yarar sağlamalarını engellemektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the mentoring role and behavior displaying levels of the education inspectors and school administrators during their guidance, inspection, supervision and hands on training processes. Furthermore, it is aimed to examine the expectations of the school administrators about the inspector behaviors related to their occupational and personal developments, and at how extend mentoring applications can be benefitted in the guidance based supervision. The study was carried out in a mixed method model where both quantitative and qualitative techniques used together. The sample of the quantitative study consists of 491 headmasters and vice headmasters working at the public schools in Gaziantep province and 52 inspectors of education. Participants of the qualitative study consist of 23 school administrators. Qualitative data was obtained interviews with the school administrators. Following results were obtained from the study: Opinions of inspectors on displaying their mentorship roles are higher than the school administrators in all dimensions. When the inspectors display sharing, guiding, emphatic behaviors, this has a positive effect on the development of the school administrators. Prohibitive, prejudiced, worrisome, judgmental, offending, inconsistent, highbrow behaviors of the inspectors avoid a comfortable communication/interaction with the school administrators and hinder the administrators to have occupational benefits from the inspectors.

Keywords