ÖĞRETMENLERİN AİLE-İŞ ÇATIŞMASI VE İŞ-AİLE ÇATIŞMALARININ YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER
Number of pages: 277-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; iş-aile çatışması, aile-iş çatışması ve yaşam doyumun çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi ile aile-iş çatışması, iş-aile çatışmasının yaşam doyumuna etkisinin saptanması amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın verileri; Ankara’nın Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde görev yapan 520 öğretmene “İş-Aile Çatışması”, “Aile-İş Çatışması” ve “Yaşam Doyum” ölçeklerini içeren anket formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; görev yapılan ilçe ile “iş-aile çatışması”; eğitim düzeyi, görev yapılan kademe, çocuk sayısı ve hissedilen ekonomik refah düzeyi ile “aile-iş çatışması”; cinsiyet ve hissedilen gelir düzeyi ile de “yaşam doyum” arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır. ¬¬Bununla birlikte, aile-iş çatışması ve iş-aile çatışması arasında aynı yönlü, yaşam doyumu ve aile-iş çatışması arasında ise negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmekte; aile-iş çatışması arttıkça, iş-aile çatışmasın da artacağı ve aile-iş çatışması azaldıkça yaşam doyumunun artacağı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study was planned and conducted to investigate work-family conflict, family-work conflict and life satisfaction according to several socio-demographic variables and to determine the effects of work-family conflict and family-work conflict to life satisfaction. Research data was obtained by appleying survey to 520 teachers who work in Ayaş, Güdül, Nallıhan and Beypazarı. According to research results; the relationship between the country where participants work and work-family conflict; education level, work position, number of childeren, felt wealth level and family-work conflict; gender, felt income level and life satisfaction were statistically meaningful. Moreover, the relationship between work-family conflict and family-work conflict was found one directional statiscally meaningful whereas life satisfaction and work family conflict was found negative way statiscally meaningful. Also, it was determined that work-family conflict increases when family-work conflict increases and life satisfaction increases when work-family conflict decreases.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics