KENTSEL YAŞAM ALGISI VE DEĞİŞEN KENTLİ ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İZMİR ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 223-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zaman ve mekân içerisinde toplumsal hayatta meydana gelen değişimler Heidegger’in ‘var olma pratiği’ üzerine kurgulanabilir. Bu fikre göre insanların yerleşik hayata geçerek ‘ev’ inşa etme süreci, dünyada var olma dürtüsü ile ilişkilidir. Zamanla yaşanan süreçlerin etkileri yayılarak toplumsal organizasyon ve yaşam biçimi olarak modernliğin kentler üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Kent yaşamı değişirken kentin fiziksel mekânından kültürüne kadar birçok ögesi durumdan etkilenmektedir. Kentlerin tek tip ve benzer yapılar haline gelmesi fiziki mekânı ile ilgili bir değişim olarak söz konusu iken; kentte yaşayanların da benzer tercihler, zevkler ve yaşam tarzları etrafında şekillendiği görülmektedir. Bu makalenin amacı İzmir halkının demografik özelliklerine göre kentsel yaşam algısında meydana gelen mekânsal, sosyal-kültürel değişim, anket tekniği yöntemiyle tespit etmektir. Elde edilen veriler betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Bulgulara göre demografik değerlerin yaşam algısında yer alan tercihlere etkisinin azaldığı ve kentte yaşayan bireylerin yaşam tarzlarının birbirine benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Changes in social life, in terms of time and places can bu built on. Heidegger’s existence practice. According to this idea, passing into civilization and building living areas are directly related to instired of existence in this world. Experiences related to the time have effects on changing social organizations and conditions, as, it can be known evolutions effect of modernizm an urbaned areas. Modern cities, over time, have been places for civilization products and charotic enviroment. Cities at the same time control concepts related to identiy and threat feeling. A urban life changes, many factors such as physical areas or culture are adepting too. Which is about physical changes; it can be seen that urban dwellers starts to have similar ideas, feeling and life style. In this work, life perceptions of İzmir people, in terms of physical and socia culturel change are reasured acording to survey technique. The obtained data were designed according to the descriptive research model. Located in the demographic profile of decreased impact on the value of life and perception According to the findings of the i

Keywords