ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 459-473
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan hazırlık sınıfı öğrencilerinin üniversitelerinin örgütsel imajı hakkındaki algılarının düzeyinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca algıların cinsiyete, öğretim türüne ve fakülteye göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Örgütsel imaj algısı ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek, isimleri kalite imajı, program imajı, spor imajı, genel görünüm ve fiziki altyapı imajı, sosyal ortam imajı, eğlence imajı ve barınma-beslenme imajı olan 7 alt faktöre sahiptir. Bulgulara göre algılanan örgütsel imaj orta düzeydedir. Algıların en olumlu olduğu iki faktör kalite imajı ve sosyal ortam imajıdır. En düşük ortalamaya sahip olan faktör ise eğlence imajı olmuştur. Algıların cinsiyete dayalı olarak farklılaşmadığı, kalite imajı, sosyal ortam imajı, barınma-beslenme imajı, program imajı, eğlence imajı faktörlerinde ve toplam algılarda 1. öğretim öğrencilerinin üniversitelerinin örgütsel imajını 2. öğretimdeki akranlarına göre daha olumlu algıladıkları saptanmıştır. Sosyal ortam imajı, barınma-beslenme imajı, genel görünüm ve fiziki alt yapı imajı, spor imajı, eğlence imajı faktörlerinde ve toplam algılarda ise tarım bilimleri öğrencilerinin mühendislik bilimleri öğrencilerine göre üniversitelerinin örgütsel imajını daha olumlu algıladıkları saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The research was conducted to determine the level of organizational image perceptions of preparatory class students who were newly admitted to Ömer Halisdemir University. Differences of perceptions according to gender, schooling type and faculty were also investigated. Organizational image perception scale was used as data gathering instrument. The scale has 7 sub factors named quality image, program image, sports image, general view and physical infrastructure image, social environment image, entertainment image and housing-dining image. Findings indicate that organizational image was perceived at a medium level. Quality image and social environment image had the highest perceptions. Entertainment image had the lowest average. While perceptions did not differ according to gender, quality image, social environment image, housing-dining image, program image, entertainment image and total scores differed due to daytime education students’ higher perceptions. Students of agricultural sciences had higher perceptions than students of engineering sciences in the sub factors of social environment image, hosing-dining image, general view and physical infrastructure image, sports image, entertainment image and in total scores.

Keywords