ELİT DÜZEYDEKİ TENİSİCİLERİN YAŞAMA BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE BEDENLERİNİ BEGENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 468-474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, elit düzeydeki tenisçilerin yaşam bağlılık düzeyleri ile bedenlerinin beğenmeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örnekleminin 2016 yılında Üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katılan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 53 erkek ve 51 bayan sporcudan oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Ugur ve Akın, 2015 tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılan Yaşam Bağlılığı Ölçeği ve Anlı ve arkadaşlar tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Bedeni beğenme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonunda, tenisçilerin bedenlerini beğenme skoru 40,9808±7,9158 olarak belirlenirken, Yasam bağlılığı skoru 25,9808±4,78667 olarak belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonun da ise bedeni beğenme ve yaşam bağlılığı arasında olumlu yönde bir korelasyon olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to introduce the relationship between the elite level tennis players’ conduct of life and their admiration on their bodies. 53 men and 51 women athlethes, who participated in Turkey Championship between Universities in 2016 and accepted to attend in this study voluntarily, form the sample of this study. Life Addiction Scale(Yaşam Bağlılığı Ölçeği), of which validity and reliability has been done by Ugur and Akın in 2015 and Body Admiration Scale(Bedeni Beğenme Ölçeği), of which validty and reliability has been done by Anlı and his friends, have been used as data colletcion tool in this study. PSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datas. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the datas have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the datas homogenity and It has been found out that Datas have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic and Persoan Correlation Analysis have been applied for analysing the datas. The admiration score of the tennis players detected as 40,9808±7,9158, the conduct of life score detected as 25,9808±4,78667 at the end of the statistic analiysis. At the end of the correlation analysis, It has been detected that there is a positive way correlation between body admiration and conduct of life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics