EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERİNDEN YÖNETİMİ KONUSUNDA TAŞRA YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri-Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Number of pages: 117-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmayla, MEB bünyesinde görev yapan taşra teşkilatı yöneticilerinin “Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi” konusundaki görüşleri ve yöneticilerin görev durumlarına göre görüşleri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu belirlemelerin, yöneticilerin görüşlerine dayalı olması nedeniyle araştırma betimsel ve durum saptayıcı niteliktedir. Araştırmanın evrenini, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan, Türkiye genelindeki 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müfettişleri Başkanı ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri oluşturmaktadır. Örneklem olarak, Türkiye genelinde MEB Taşra Teşkilatında görev yapan 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürü ve Milli Eğitim Müfettişleri Başkanı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu sayıları dikkate alınarak her coğrafi bölgeden seçilen üç il olmak üzere toplam 21 ilin ilçe Milli Eğitim Müdürleri seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Gülşen (2005) tarafından 57 maddelik 7 alt boyutlu olarak geliştirilen, bütün halinde Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı ise .82 olarak hesaplanan “Eğitim Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi” anketi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak alana gönderilen anketin geri dönüşüm oranı toplam % 99,09 olurken, anketin % 0,91’i ise geri dönmemiştir.Ölçme araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesinde bilgisayar paket programlarından yararlanılarak, görüşlerinin belirlenmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (x̅) ve standart sapma (ss) kullanılmıştır. Yöneticilerin bazı kişisel özelliklerine göre görüşleri arasında fark olup olmadığının belirlenmesinde, scheffe testi ve variyans analizi kullanılmıştır. Farklılıkların test edilmesi için 0.05 anlamlılık düzeyi alınmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi”nde yetkilerin devredilmesi konusundaki görüşlerine ilişkin aritmetik ortalamalar incelendiğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin, Milli Eğitim Müfettişleri Başkanlarına oranla yetkilerin devredilmesi görüşüne daha olumlu yaklaştıkları görülmektedir. Türkiye’de yaşanan birçok eğitim sorunun çözümü için “Eğitim Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi” önemli görülmektedir. Eğitim hizmetlerinin yerinden yönetilebilmesi için eğitim paydaşlarının yerel düzeyde il / ilçe ve okul eğitim kurulları yoluyla yönetime katılmasını sağlayıcı gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to manifestate the viewpoint of Ministry Of Education, Administrators of Provincy Organization (Presidents of County Education, Presidents of Elementary Education Supervisors and Presidents of Province Education) about applicability of management from location of education ministrations in Turkey.Questionnaire has been applied to all of the Presidents of National Education and Presidents of Elementary Education Supervisors and 169 of Presidents of Province National Education who have duties in provinces that are taken as examples in general of Turkey which was chosen as the cosmos of research. While 100 percent of Presidents of Elementary Education Supervisors and Presidents of Province National Education was joining and defining their viewpoints, the 92,30 percent of the Presidents of City National Education joined and defined their viewpoints. Altough Presidents of County Education, Presidents of Elementary Education Supervisors and Presidents of Province Education are against to center’s transferring their whole command for local management of education ministrations, they also agreed on essentials of transferring authority which is related to following seven entities; “Authority Period”, “The structure of Education Management”, “Management of Human Resources”, “Management of Student Affairs”, “Management of Financial Affairs”, “Management of Education Programmes”, “Management of General Ministrations” When compared their viewpoints in aspects of their duties and duty places Presidents of Province Education are more affirmative than, Presidents of Elementary Education Supervisors about transferring authority. Presidents of County Education, Presidents of Elementary Education Supervisors and Presidents of Province Education are considerably attributing the essentials of changing the structure of education management for local management of education ministrations. By the help of findings, some suggestions are given to assist in progressing of “Local Management of Educational Ministrations” in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics