ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM VE İSTİHDAMI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : İnsan Kaynakları
Number of pages: 76-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Verimlilik uzun vadede kalkınmanın ve refahın anahtarıdır ve tüm kaynakların en yüksek çıktı üretecek şekilde kullanılması olarak tanımlanabilir. İnsan kaynağı verimlilik için kritik önemdedir ama pek önemsenmeyen ve en büyük azınlık grubu olan engelliler genelde verimlilik için dikkate alınmamaktadır. Değişik birçok faktörden dolayı engelliler sosyal ve ekonomik hayatın dışında kalmışlardır. Bu çalışma engellilere karşı oluşan negatif algıyı da minimize etmeyi hedefleyen ama aslında engellilerin içinde bulundukları toplumlara katkı vermesinin yolunu açabilecek bir model önerisinde bulunmaktadır. Model, zihinsel engelliler haricindeki engelliler ile ilgili doğru bir mesleki planlama ve gerekli eğitim için yapılması gerekenleri içermektedir. Uygun mesleklerin seçimi, yüz yüze eğitim, Engelli Eğitim Merkezleri, destekleyici teknolojiler ve ekipmanlar, eğitim burs ve teşvik sistemleri ile bu süreçte yönlendirme görevi yapacak yaşam koçları bu modelin unsurlarıdır. Kamu engelli istihdam planlaması ile entegre edilmiş bu model sayesinde engellilere yönelik negatif algının kırılacağına ve engellilerin ekonomik kalkınmanın ve refahın asli unsurlarından biri olacağına inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

Productivity is the key to development and prosperity in the long run and can be defined as to use all resources to produce the highest output. Human resource is critical for productivity, but often overlooked, and the largest minority group, people with disabilities, usually are not taken into account for the productivity. Due to many different factors, people with disabilities were excluded from social and economic life. One of the aim of this study is to minimize the negative perception against people with disabilities, but the main goal is to propose a model that through which disabled people can contribute to their societies. The model includes effective career planning and necessary education/training for the people with disabilities except the mentally handicapped. The selection of suitable occupations, face to face education, Disabilities Education Centers, supporting technologies and equipment, scholarship and incentive systems for promoting education and the life coaches who are responsible for guiding the disabled are the elements of this model. It is believed that with the integration of public employment disability plan to the model, the model will be able to alter the negative perception towards disabled and people with disabilities will be one of the essential elements of the economic development and welfare.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics