DİJİTAL ORTAMDA PANOPTİSİZM

Author:

Number of pages: 254-267
Year-Number: 2016-31

Abstract

Bu çalışmanın amacı; dijital ortamın günümüzde toplumu merkezi bir gözetimin merceği altına yerleştirmiş olduğunu bir hapishane modeli olan ve modern toplumda Foucault’nun gözetimi anlatmak için kullandığı metaforik bir kavram olan panoptikon üzerinden açıklamaya çalışmaktır. Panoptikon bütünü(pan-) gözlemlemek(-opticon) anlamına gelmekle birlikte Yunanca’ya dayanan bir kelime olarak göz önündeki yer anlamında kullanılmaktadır. Göz önünde olma meselesinden hareketle çalışmada enformasyon teknolojilerinin mevcut pozitif girdilerinin yanında negatif sonuçlarının da söz konusu olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu anlamda özellikle özgürlüklerin kısıtlanması, mahremiyet alanındaki tecavüzler, totaliter eğilimlerin artması, egemen güçlerin iktidarlarının en üst seviyeye taşınması gibi tartışmalar gündeme gelmektedir. Mevcut dijital ortama yönelik optimist yaklaşımlar olduğu kadar kötümser/eleştirel bakışlar da söz konusudur. Alanda yaşanan hızlı gelişmeler farklı kuramların ortaya atılması

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to explain the fact that in our days the digital media has placed the community under a central surveillance focus and, for doing this, the study is using the panopticon concept which is a prison model and a metaphoric concept to which Foucault referred for explaining surveillance in the modern community. Though Panopticon means surveying (opticon) the whole (pan), as a word of Greek root, it is used in the sense of “the place in front of the eye”. This study, which initially takes into consideration the matter of being under observation, is elaborating the subject of the negative effects of information technologies along with the present positive inputs. In this sense, disputes such as, especially, the limitation of freedoms, the abuses of privacy, the raise in totalitarian inclinations, the push up of dominant powers to the top government levels are the issues raised on the agenda. As much as there are optimistic approached to the present digital medi

Keywords