HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 277-287
Year-Number: 2016-31

Abstract

Harmanlanmış öğrenme, eğitim ortamlarında öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine yardımcı olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı öğrenme yaklaşımlarından biridir. Bu çalışmada, eğitim fakültelerinde okutulan Bilgisayar-I dersine ait “Kelime İşlemci” ünitesi harmanlanmış ortamda, yüz yüze ile çevrimiçi öğrenme yöntemleri kullanılarak işlenmiş, öğretmen adaylarının başarıları ve harmanlanmış öğrenme ortamına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada durum çalışması (örnek olay) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, eğitim fakültesinde öğrenim gören ve harmanlanmış öğrenme yaklaşımıyla ilk kez karşılaşan 10 lisans öğrencinin katılımı ile 6 haftada gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, harmanlanmış öğrenme ortamında öğrencilerin ders başarılarının yük

Keywords

Abstract

Blended learning is one of the approaches that be utilized to help students for meaningful learning via information and communication technologies in educational settings. In this study, face-to-face learning and online learning environments were blended in order to investigate students’ achievements and perceptions on usefulness of the blended learning for Computer-I course “Microsoft Word” unit. Case study method was used in this research. Research continued for 6 weeks with 10 undergraduate students. The students encountered with blended learning approach for the first time. The data were collected via a semi-structured survey which included open and closed-ended questions. Collected data were analyzed with descriptive data analysis technique. The results of the study showed that students’ achievements were high in blended learning environment. It is also determined that students had positive perceptions about blending learning method, they thought that this method was useful and th

Keywords