GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL ETKİLİLİK DÜZEYLERİ

Author:

Number of pages: 79-90
Year-Number: 2016-31

Abstract

Bu çalışmada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerinin yönetsel etkililik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için betimsel yöntemlerden tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Sakarya ve Batman ili Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde çalışan 19 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 79 gönüllü personel oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Yönetsel Etkililik Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personelin genel görüşlerine göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerinin yönetsel etkililikleri “orta” düzeyde çıkmıştır. Müdürlerin yönetsel etkililik düzeylerine ilişkin personelin görüşleri, cinsiyetlerine, yaşlarına, görevlerine ve hizmet sürelerine göre anlamlı bir şekilde değişmemektedir.

Keywords

Abstract

In this study the aim was to determine the managerial effectiveness levels of youth services and sports provincial directors. As the research aimed to determine the actual status, it was in scanning model. (among the descriptive methods) The study group of the research consisted of 79 volunteer staff (19 female and 60 male) working in Youth Services and Sports Directorate of Sakarya and Batman provinces. The data of the research was collected by managerial effectiveness evaluation scale. At the end of study according to general opinions of staff working in Youth Services and Sports Directorate, the effectiveness of youth services and sports provincial directors was determined to be at medium level. The opinions of staff about managerial effectiveness of directors do not significantly change according to their genders, ages, positions and service period.

Keywords