BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU İLE OLAN İLİŞKİSİNİN PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 580-603
Year-Number: 2016-30

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çalışanlar için son derece önemli olan iş doyumunu, olguyu etkileyen bireysel etkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda İzmir’de çalışan 154 yerel yönetim çalışanının iş doyum düzeyleri Minnesota İş Tatmini Ölçeği ile ölçülmüş, ankette yer alan ifadelerin, değişkenleri ölçme gücünün açıklanabilmesi için faktör analizi yapılmış ve elde edilen veriler; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, iş deneyimi, hizmet süresi ve statü gibi demografik değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, yerel yönetim çalışanlarının iş doyumunun cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, iş deneyimi, hizmet süresi ve statü değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucunu ortaya koymuştur. Konu ile ilgili ileride araştırma yapacak araştırmacıların, bu araştırmada tespit edilen, iş doyumunu etkileyen bireysel demografik faktörler yanında diğer faktörleri de ele almaları yararlı olacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the concept of job satisfaction which is highly important for employees, in terms of i

Keywords