SAĞLIK KURUMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 11-34
Year-Number: 2016-31

Abstract

Çalışmada sağlık kurumlarında çalışan personelin örgütsel adalet algılamalarının örgütsel sinizm tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Niehoff ve Moorman tarafından geliştirilen örgütsel adalet ve Brandes tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçekleri kullanılmıştır. Çalışma, Aralık 2014- Mart 2015 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki hastane çalışanlarına (n:350) yapılmıştır. Çalışmada örneklem seçilmemiş, çalışmaya katılım %80,28 (n:281)’dir. Çalışmanın Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayıları; genel örgütsel adalet 0,884, dağıtımsal adalet 0,897, prosedürel adalet 0,768, etkileşimsel adalet 0,839, genel örgütsel sinizm 0,862, davranışsal boyut 0,838, bilişsel boyut 0,796, duyuşsal boyut 0,779’dur. Sonuçta, çalışanların örgütsel adalet ile örgütsel sinizm algılamaları arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study aimed to determination that impact on organizational cynicism attitudes of organizational justice perceptions of health care professionals. In study organizational justice scale developed by Niehoff and Moorman and organizational cynicism scale developed by Brandles were used. Study has applied, employees of two hospitals of the Ministiry of Health (n:350) between December 2014- March 2015 date. No samples has been selected for study and 80,28% (n:281) people has participated in the study. The Cronbach's alpha reliability coefficient of study were founds as; 0,884 overall organizational justice, 0,862 distributive justice, 0,768 procedural justice, 0,839 interactional justice, 0,862 overall orgaizational cynicism, 0,838 behavioral aspects, 0,796 cognitive aspects, 0,779 affective aspects. According the results of study; there is negative and statistically meaningfull relationship between the general organizational cynicism and organizatinal justice perceptions of the

Keywords