ÖZELLİKLİ BİRİM ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 681-704
Year-Number: 2016-30

Abstract

Bu çalışmanın amacı, günümüzde iş hayatının en önemli ve en popüler konularından olan tükenmişlik ve iş stresinin riskli/özellikli birimlerde çalışan bireyler üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Tükenmişlik ve stres olguları çalışanın gerek iş hayatını, gerekse aile ve sosyal hayatını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Tükenmişlik ve stres vakalarının azaltılması için yöneticilerin iş ortamında bazı radikal önlemler almaları gerekmektedir. Aksi halde çalışanın veriminde ve örgütün performansında azalma olabilir. Bu çalışma ile hastanelerde iş yoğunluğunun ve yapılan işin çalışan açısından riskli olarak kabul edildiği, özellikli birimlerde (acil servis, ameliyathane, yoğun bakım vb.) çalışanların iş stresi ve tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir. Araştırma Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Aralık 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında 193 sağlık çalışanına ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçta çalışanların demografik özelliklerine göre, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, düşük kişisel

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of burnout and job stress, which are among the most important and popular themes of working life in today’s world, on the healthcare professionals working in risky/specialty units at hospitals. The cases of burnout and stress might not only have a great influence on the working lives of employees but it can also affect family and social lives of employees. In order for the burnout and stress cases to be reduced, the administrators are required to take some radical measurements in working environments. Otherwise, there might be some decrease in not only the productivity of the healthcare professionals but also the performance of the organization. Within the scope of this study, the job stress and burnout levels of employees working in the specialty units (emergency service, surgery room, intensive care units etc.), in which both the work, itself and work load are generally regarded as risky, have been investigated. The study was condu

Keywords