OSMANLI TEBAASINDAN TÜRK MİLLETİNE: TANZİMAT ROMANINDA ETNİK KİMLİK

Author:

Number of pages: 410-427
Year-Number: 2016-30

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında Avrupa’dan gelen milliyetçi fikir akımlarının dönüştürücü etkisiyle, sosyal ve siyasi yaşamda kimlik tartışılan bir kavram haline gelir. Özellikle Balkan Harbi’nin parçalayıcı etkisi, kurgulanan yeni “Osmanlı Milleti” algısını imkânsız hale getirirken etnik kimlik bilinci üzerinden şekillenen devlet anlayışını zorunlu kılar. Farklı kimlikleri bir arada bulundurma ilkesine dayalı Osmanlı devlet sistemi, her ne kadar reformist bir yaklaşımla ve geleneksel siyasi üslubunu devam ettirerek sorunu çözmeye çalışsa da siyasi konjonktür buna izin vermez. Bu noktada etnik kimlik inşa süreçleri, Osmanlı’nın tüm sosyal kimliğinin tekrar düzenlenmesini gerekli kılan bir yapıda tezahür eder. XIX. yüzyıl toplumsallaşmanın en işlevsel aracı olan roman bu bağlamda ön plana çıkar. Tanzimat romanı modernleşmeye dair izlerin sürüldüğü en önemli tanıklardan biridir. Bu noktada siyasi sosyal hayatın kimlik sorunu tartışmalarından ne derece etkilendiğinin izini sürmek

Keywords

Abstract

Identity becomes a controversial concept in social and political life with the transformative effect of nationalistic movements coming from Europe in the last century of the Ottoman Empire.While making impossible the newly built "Ottoman Nation" perception, especially the disintegrating effect of the Balkan War, It requires the state understanding through ethnic consciousness. Although Ottoman state system, based on the principles of the union of different identities tries to solve the problem through traditional political ways with a reformist approach, the political conjuncture will not allow the solution. In this context, the novel starts to be highlighted by means of the most functional socialization in twentieth century. The Tanzimat novel is one of the most important witnesses to modernization. At this point, to keep track of how much that affected the social life through the debates of identity problems is only possible with novels. In this study, we tried to analyze the devel

Keywords