SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-30
Number of pages: 163-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada; Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören 150 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler, basit rastgele örneklemle belirlenmiştir. Beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesinde araştırmacılar tarafından oluşturulan anket yöntemi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılıklar SPSS 20,0 bilgisayar programında frekans, yüzde dağılımları ve ki-kare testleriyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin çoğunlukla beslenmelerine etkin ve yeterli özeni göstermedikleri ancak beslenme ve sporda beslenme bilimi hakkında temel eğitime ve bilgiye sahip oldukları anlaşıldı. Sonuç olarak; spor eğitimi alan öğrencilerin beslenme konusunda etkin bir şekilde bilgilendirilmesi; yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için öğrencilere kolaylıklar sağlanması ve öğrencilerin beslenmelerine önem vermeleri yönünde

Keywords

Abstract

This study is aimed to find out eating habits of the students in The Atatürk University Faculty of Sport Sciences. The sample of the study consists of students studying in Atatürk University Faculty of Sport Sciences. Participating students are determined by simple random sampling. A survey method prepared by the researchers is used to define eating habits of the participants. Statistical significances are analyzed on the SPSS 20.0 computer program and the data is evaluated frequency and percentage distributions and chi square tests. As a result of the study it was understood that most of the students do not give enough and efficient importance to their eating however they have basic knowledge about nutrition and nutrition in sports. As a result, the study came to the conclusion that students studying sport sciences have to be informed about nutrition effectively; they have to be able to eat regularly and sufficiently and finally students have to be prompted to give importance to t

Keywords