ELİT DÜZEYDEKİ VÜCUT GELİŞTİRME SPORCULARININ BEDEN ALGILARINI YARIŞTIKLARI KATEGORİLERE GÖRE KARŞILAŞTIILMASI

Author :  

Year-Number: 2016-29
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 444-451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, elit düzeyde vücut geliştirme sporu yapan sporcuların beden hoşnutluk düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışmanın örneklemini,çalışmaya kendi istekleri ile katılmayı kabul eden, elit düzeydeki 207 vücut geliştirme sporcusu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Hovardaoğlu tarafından 1986 yılında Türkçeye çevrilerek geçerlilik ve güvenirliği yapılan beden algısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmış olup verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için “Kolmogorov-Smirnov” testi, homojenliğini belirlemek için ''Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, ikiden fazla değişkenler arasındaki farkı belirlemek için tek yönlü varyans analizi ve değişkenler arasındaki farkı belirlemek için de tukey testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, 90 kg ve altı kategoride yarışa

Keywords

Abstract

The aim of the study was to compare the body satisfaction level of athletes engaged in bodybuilding in elite level. The sample of the study was selected by 207 bodybuilding athletes in elite level who voluntarily agreed to participate in the study. In the study, “Body Image Scale” translated into Turkish by Hovardaoğlu (1986) that validity and reliability were performed was used as data collection tool. In analysis of data, SPSS 20 package program was used and “The Kolmogorov-Smirnov Test” was applied in order to decide whether data has normal distribution and “Levene’s Test” was applied to test the homogeneity of variances and it is observed that data is homogeneous and has a normal distribution. In analyzing the data; descriptive statistics, one way variance analysis to determine the difference between variables more than two and Tukey testto determine the difference between the averages were used. At the end of the study, body image level of athletes who competing in 90 kg and below

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics