DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA: ALMANYA, İSVEÇ, GÜNEY KORE VE MALEZYA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 629-649
Year-Number: 2016-30

Abstract

Değerler eğitimi son yıllarda giderek önem kazanan eğitsel bir olgu haline gelmektedir. Gerek ülkemizde gerekse tüm ülkelerin eğitim programlarında ve politikalarında gittikçe yer almaya başlayan bir alandır. Bu noktada Türkiye’de ilkokul eğitim programlarında değerler eğitiminin durumunu ve içeriğini diğer ülkelerin değerler eğitimi yaklaşımlarıyla karşılaştırabilmek için seçilmiş olan bazı ülkelerin değerler eğitimine yaklaşımı ve uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu nedenle araştırmanın amacı Türkiye dışında seçilen bazı ülkelerde ilkokul basamağında değerler eğitiminin nasıl ve hangi derslerle öğrencilere kazandırılmaya çalışıldığını ortaya koymak ve dünyadaki uygulamaları karşılaştırmaktır. Karşılaştırılan ülkelerdeki değerlerin alt temalarının ülkelerin içinde bulunduğu sosyolojik, antropolojik, coğrafi ve ekonomik koşullara göre şekillendiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Education on values has become an educational concept that has been gaining importance in the recent years. It is a field that has started to take place in the education programs and policies of Turkey and more and more countries. At this point, the approaches and the applications of some countries on the education of values have been comparatively analyzed to compare the content and the status of the education of values in primary education programs with the approaches of the other countries. Therefore the aim of this study to establish how and by which courses are the education values are taught to the students at the primary level education level in some selected countries apart from Turkey and to compare the applications worldwide. It has been observed that the sub themes of the values of the compared countries are shaped in accordance with the sociological, anthropological, geographical and the economic conditions they are in.

Keywords