YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN SPORCU ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ :2014-2015 ÜNİVERSİTELER SÜPER LİG ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016-29
Language : null
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 431-443
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Üniversitelerini resmi müsabakalarda temsil eden sporcu öğrencilerin yaşam doyum düzeylerini belirlemektir. Belirlenen evrenin içerisinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen (%53.9) 259 sporcu ve (%46.1) 220 sedanter öğrenci olmak üzere toplam 479 katılımcıdan oluşmaktadır. Örneklem grubuna Dienar ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Köker (1991) tarafından yapılan Yaşam Doyum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırma kapsamında örneklem grubunun demografik özelliklerinin ve kişisel bilgilerinin özetlenebilmesi için tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Bu araştırmadaki veriler sedanter örneklem ile sporcu örneklem arasında anlamlı bir fark olduğunu (p<0.05), kadın sporcular ile erkek sporcular ve kadın sedanterler ile erkek sedanterler arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir(p>0.05).Araştırmalar Yaşam Doyumu’nun kişinin tüm yaşamının çok çeşitli boyutlarını içerdiği ve sporun b

Keywords

Abstract

The purpose of this study is investigation of life satisfaction who studying at Universities student athletes representing in official competitions. Life Satisfaction which is developed by Diener and et al (1985) also its turkish validity ve reliability is studied by Köker &Yetim (1991) and a personal information form are applied to the sample group. The easy in the universe determined by the selected sampling method 259 athletes (46.1%) consists of 220 sedentary participants, including 479 students.Of the sample group to be part of the study summarizes the demographic and personal information was used from descriptive statistics.Result show a significant difference between sedanter samples group and athletes samples group (p <0.05), female athletes with male athletes and female sedentary with male sedentary among shows that there isn’t significant difference (p> 0.05). As a result of the person's entire life satısfaction shows that it contains a wide variety of sizes

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics