AKADEMİ KURSLARINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMLARINI ÖĞRENME DÜZEYLERİ

Author:

Number of pages: 304-314
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu araştırma akademi kurslarında ki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının,genel kültür coğrafya dersindeki bazı kavramları anlama düzeyleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 21 soruluk çoktan seçmeli bir test geliştirilmiş ve teste verilen cevabın nedenini yazmaları için bir bölüm ayrılmıştır. Geliştirilen genel kültür coğrafya testi 150 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin testi cevaplamasından sonra yapmış olduğu açıklamaya göre cevaplar, anlamış, kısmen anlamış, yanılmış ve cevapsız şeklinde değerlendirilerek analiz edilmiştir. Araştırmada verilen cevapları değerlendirmek üzere rastgele seçilen 16 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, öğrenciler akarsular,dünyanın şekli ve hareketleri,iklim,basınç, volkanizma, buzullar ve karstik şekiller ile ilgili kavramlardan %25 üzerinde yanılmış kategorisine giren cevaplar değerlendirilmiştir.Bu konu başlıklarına ait kavramlardan olan, akarsu rejimi, günöte (afel), izoterm, yüksek basınç, krater, örtü buzulu ve traver

Keywords

Abstract

This research academy courses in the social studies teacher candidates is conducted to determine the level of understanding of some concepts across cultural geography lesson. For this purpose, a test of 21 questions have already been developed and tested with the optional writing section is devoted to the cause of the answers given. Developed general cultural geography test was applied to 150 students. After installation of the test answer according to a statement made by the students' answers are understand, partially understand, it was analyzed as wrong and missed. Randomly selected to evaluate the responses to the survey interview was conducted with 16 students. The results of this study, students rivers, the earth's shape and movements, climate, pressure, volcanoes, glaciers, and karstic answers within the concepts of the figures wrong category over 25% were evaluated.That the concept of this topic, river regime, Aphelion (aphelion), isotherm, high pressure, crater blanket glacier

Keywords