GÖRME ENGELLİ VE ENGELLİ OLMAYAN ERKEK PROFESYONEL FUTBOLCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-29
Number of pages: 314-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Görme engelli futbolcular ile görme engelli olmayan futbolcuların engel durumuna, yaş grubuna, spor yılına göre durumluluk ve süreklilik kaygı düzeylerinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmaya 25 görme engelli ile 25 engelli olmayan futbolcu olmak üzere toplam 50 sporcu katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında sosyo demografik sorular içeren anket formu ile Spielberger’in Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri (DSKÖ) kullanıldı. Türkçeye çevrilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarının analizinde parametrik olmayan gruplar için kullanılan Mann Whitney ve Krusukal Wallis analizleri yapılarak anlamlılıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada ülkemizde görme engelli profesyonel futbolcular ile engelli olmayan profesyonel futbolcularının durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri, spor yaptığı yıllar ve yaş grupları karşılaştırılması amaçlanmıştır. Sporun, spor yapan görme engelli ve engelsiz

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the visually handicapped and non-visually handicapped footballers’ state and constant anxiety levels according to their group of age and sports years. In this research 25 visually handicapped and 25 non-visually handicapped footballer have taken part in. Spielberger’s ‘State Anxiety Scale’ and a questionnaire form that includes socio-demographic questions have been used in gathering research data. Translating into Turkish, reliability and study of legitimacy have been conducted by Öner and Le Compte (1983). In the analysis of gathered data, it is identified that meaningfulness by analyzing Mann Whitney and Krusukal Wallis that have been used for the nonparametric groups. As a result, in this study, it is aimed to compare the visually handicapped and non-visually handicapped footballers’ state and constant anxiety levels according to their group of age and sports years. We think that sports affect handicapped and non-handicapped i

Keywords