TÜKETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SANAT EĞİTİMİNDE KİTSCH OLGUSU

Author:

Number of pages: 496-508
Year-Number: 2016-30

Abstract

Bu çalışma, kitsch olgusunun sanat eğitimindeki yerini, sanat, estetik ve tüketim kültürü üçgeninde incelemektedir. Bu nedenle öncelikle kitsch olgusunu tanımlama ve kavramayı amaçlayan akademik bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Görsel Sanatlar Eğitimi’nin temel disiplinlerinden biri olan estetik kavramı bağlamında, kitsch olgusunun kitle tüketim kültürünün bir ürünü olarak sanat uygulamalarındaki durumu irdelenmektedir. Çalışma nitel bir araştırma olup; betimsel-tarama yöntemiyle yapılandırılmıştır. Bilgiler literatür taraması yoluyla toplanmış ve elde edilen bilgiler yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

This study examines the place of kitsch phenomenon in art education in the triangle of art, aesthetics and consuption culture. Firstly, provides an academic ground of discussion so as to define and understand the phenomenon of kitsch.Moreover, in the context of the asthetics concept, which is one of the basic diciplines of Visual Art Education, the study defines kitsch admiration statement as a basic problem and semtinizes the delusion in art conception and kitsch admiration statement's position in art performances as a product of mass consumption culture. This study is a qualitative study and configured with descriptive-scanning method. Information gathered through literature scanning and the data obtained is interpreted.

Keywords