TÜRK SANAT TARİHİNİN COĞRAFİ SINIRLARI: JOSEF STRZYGOWSKİ VE CELAL ESAD ARSEVEN

Author:

Number of pages: 404-414
Year-Number: 2016-27

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında vatan fikri ön plana çıkmış ve Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte coğrafyanın vatan olarak inşa edilmesi önem kazanmıştır. Sanat tarihi, coğrafyanın vatana dönüşme sürecinde gözle görülür somut kanıtlar sunduğundan önemlidir. Josef Strzygowski (1862-1941) Türk sanatı kavramını kapsamlı bir şekilde ilk kez ele alan sanat tarihçisidir. Celal Esad Arseven (1876-1971) büyük ölçüde Strzygowski’den etkilenmiş ve Türk sanatının kendine özgü bir sanat tarihi olduğunu öne sürmüştür. Her iki sanat tarihçisi sanat tarihini coğrafi bağlamda ele almışlardır. Bu çalışmada, Türk sanatı kavramının Strzygowski ve Arseven’in çalışmalarında nasıl ele alındığı, Türk sanat tarihinin coğrafi sınırları vatanın inşası bağlamında incelenmeye çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The concept of the homeland come to the fore in the last years of the Ottoman Empire and with the proclamation of the Republic the construction of the homeland has gained importance. Art history, that offer concrete evidence of transformation from geography to homeland is important. Josef Strzygowski (1862-1941) who was an art historian, dealt with Turkish art concept in a comprehensive way for the first time. Celal Esad Arseven (1876-1971) was influenced greatly from Strzygowski and argued that Turkish art has a unique history. Both art historians have dealt with the history of art in the geographical context. In this study, the concept of Turkish how it is handled in Strzygowski and Arseven’s work and the geographical boundaries of Turkish art history will be studied in the context of construction of the homeland.

Keywords