TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA YAŞLILIK ve SOSYAL DIŞLANMA

Author:

Number of pages: 480-500
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu çalışmanın amacı; ataerkil ideolojiye bağlı olarak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve yaşlılık dönemi sosyal dışlanma problemi ilişkisinin analizini yapmaktır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için, sosyal dışlanmanın dinamik, karmaşık ve zor yapısından dolayı nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların etik kurallar çerçevesinde gerçek isimleri değil kod isimleri kullanılmıştır. Nitel yöntem bulguları Tüik 2014 nicel verileriyle desteklenmiştir. Araştırma verileri Konya ilinde yaşayan 65+ yaş grubu 7 kadın katılımcıdan elde edilmiştir. Araştırmanın Tüik 2014 verileri ile desteklenmiş sonuçlarından; yaşlılık dönemi kadınların yoksulluk, kamusal alandan dışlanma, göç, eğitimsizlik, rol dağılımındaki eşitsizlik, ataerkil ideoloji, ikincil konum vb. nedeniyle sosyal dışlandıkları sonucu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yaşlılık döneminin dezavantajlarıyla birleşerek toplumsal başarılı yaşlanmanın oluşmasındaki en önemli engel

Keywords

Abstract

The purpose of this study is -from the point of patriarchal ideology analysing the relationship between social gender discrimination and the social exclusion of senescence period. To realize the purpose of this study - because of dynamic and complex structure of social exclusion- qualitative researche method has been selected. Instead of real names, nick names were used for the participants in accordence to ethic rules. The qualitive method's datas were supported by quantitative datas of TUIK-2014. The research datas were obtained from 7 ladies participants over +65 age group living in Konya Province. From the qualitative datas supported by TUIK 2014 quantitative datas, it has been found that the women in senescence period are socially excluded because of the reasons poverity, exclusion from public area, migration, uneducated of them, inequavalent role distribution, partriarchal ideology, being in second rate. These results show us that the unity of social gender discrimination and dis

Keywords