ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 331-349
Year-Number: 2016-27

Abstract

Bu çalışmada Türkiye için 1971 ile 2009 arasındaki yıllık veriler kullanılarak enerjide dışa bağımlılık ile enerji verimliliği arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bu ilişkiyi test ederken Düzeltilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi ve Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Testi gibi bir takım ekonometrik yöntemler kullanılmıştır. Bu testlerden elde edilen ampirik sonuçlara göre enerji üretiminde kendi kendine yeterli olma ile enerji verimliliği arasında; kendi kendine yeterli olmadan enerji verimliliğine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu söylenebilmektedir. Sonuç olarak Türkiye için 1971 ile 2009 yılları arasında enerji üretiminde dışa bağımlılık azaldıkça enerji kullanımındaki verimlilik azalmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the causal relationships between self-sufficiency and energy efficiency in Turkey are analysed, using yearly data from 1971 to 2009. In order to examine these relationships a number of econometric methods are applied, such as the Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test, Johansen Cointegration Test and Granger Causality test based on the Error Correction Model. The empirical findings from these tests show that there is unidirectional causality from self-sufficiency to energy efficiency. As a result energy efficiency decreases as long as foreign dependency in energy generation reduces for Turkey between 1971 and 2009.

Keywords