AHMED HAMDİ AKSEKİLİ’NİN ASR SURESİ TEFSİRİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages: 350-365
Year-Number: 2016-27

Abstract

Ahmed Hamdi Aksekili’yi yaşadığı dönemin siyasi ve sosyal çalkantılarından bağımsız düşünmemek gerekir. Nitekim eserlerinde toplumdaki ahlaki çöküşü göz önünde bulundurarak ahlakın yeniden inşası için irşad eksenli bir yol takip etmiştir. Muhammed Abduh’tan fazlasıyla etkilenmiştir. O, Müslümanlardaki sosyal, kültürel ve toplumsal bozulmanın sebebinin Kur’an’dan uzaklaşmak ve onu yeterince anlamamış olmaktan kaynaklandığını vurgulamaktadır. Bunun içinde Kur’an tefsrine yeni bir bakış açısı getirerek Müslümanların Asr-ı Saadetteki huzur ve refahı yakalamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ve bunlara benzer görüşlerinden dolayı Aksekili Asr suresi tefsirinde kendisiyle benzer bir yaklaşıma sahip olan Abduh’un görüşlerinden faydalanmıştır. Bunun içinde nakli ilimlerin yanında akli ilimlerin de okutulması üzerinde sıkça durmaktadır. Böylece o tefsiri klasik medrese disiplini değilde sosyo-kültürel ıslah adına geliştirilmiş bir araç olarak kullanmaktadır. Ciddi bir medrese eğitiminden ge

Keywords

Abstract

Ahmad Hamdi Akseki was under the influence of his time, social and politcal turmoil. Having seen the degeneration in his community, he aims to rectify society from ethical and moral perspectives in his writings. According to Aksekili, main reason behind Muslims’ degeneration lies in their neglect in understanding the Qur’an and putting its teachings into their life. Thus he wants to bring a new outlook to Qur’anic exegesis and elevates the status of the people to the level of companions. To do so, Aksekili uses various way and methodologies developed by Muhammad Abduh. He places great stress on the importance of the reason and scientific developments. In brief, for him Qur’anic exegesis is not a simple discipline to text madrasa students’ Arabic profeciency but a tool to rectify society. Nevertheless, having been studied in madrasa for a long time, Akseki uses from time to time madrasa type arguments in his exegesis"

Keywords