RUS ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: KÜLTÜR, YÖNETİM, LİDERLİK VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 215-237
Year-Number: 2016-27

Abstract

Coğrafi büyüklüğü, nüfusu, doğal kaynaklarının zenginliği, giderek büyüyen bir pazar olması ve özellikle son yüzyılda geçirdiği tarihsel, siyasi, kültürel ve ekonomik değişimin etkileri açısından Rusya, son derece ilgi çekici bir ülke konumundadır. 19. yüzyılın başlarında komünizmin kabulü ile başlayan siyasi ve tarihsel değişim, beraberinde kültürel ve ekonomik değişimi de getirmiş; bu değişim, çeşitli formlardaki iş ve örgütsel yaşamda ve örgütsel davranışta yansımalarını bulmuştur. Rus milli kültürü, bu hızlı değişim ortamında geçmişin geleneksel değerleri ve bugünün kapitalist değerleri uç noktaları bağlamında paradoksaldır. Bu çalışmada; Rusya’nın tarihsel gelişimi içerisinde milli kültürünün genel görünümü, bunun örgüt kültürü ve örgütsel davranışa yansımaları dönemler itibariyle değerlendirilerek, insan kaynakları, yönetim ve liderlik alanları bağlamında çeşitli görünümleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In the aspects of its geographical size, richness of natural sources, being a growing market and especially by the recent historical, political, cultural and economical changes in the last century, Russia is in a position of exceptionally striking country. Historical and political changes, started in early 19th century by the adaption of communism, has ended up with some cultural and economical changes; these changes have their reflections in various forms of business and organizational life and organizational behaviour. In its highly changing environment, ‘’Russian National Culture’’ is paradoxical in the aspect of the past traditional values and today’s end point capitalist values. In this study, we evaluated the general appearance of Russia’s national culture by periods, in the aspect of its reflections over organizational culture and organizational behaviour, within the context of Russia’s historical evolution, and tried to reveal its effects on human resources, leadership and mana

Keywords