SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 109-118
Year-Number: 2016-27

Abstract

Araştırmanın genel amacı, sınıf öğretmenlerinin kendi algılarına göre mesleki değerlere sahip olma düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda “Sınıf öğretmenlerinin mesleki değerlere sahip olma düzeyleri nedir?” ve “Sınıf öğretmenlerinin mesleki değerlere sahip olma düzeyleri cinsiyet, hizmet süresi, eğitim durumu ve okutulan sınıf değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?” sorularına cevap aranmıştır. Nicel olarak tasarlanan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Bartın il merkezinde görev yapan sınıf öğretmenleridir. Örneklem ise evren içinden tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 162 sınıf öğretmenidir. Veri toplama aracı olarak Tunca ve Sağlam (2013) tarafından geliştirilen “İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları sınıf öğretmenlerinin en yüksek düzeyde “farklılıklara saygı duyma” en düşük düzeyde ise “şiddete karş

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the level of having professional values according to the perceptions of classroom teachers and to examine whether they differ in terms of several variables or not. To this end, answers for the following questions are sought: 1. What is the level of professional values of the primary school teachers ? 2. Do the level of professional values of the primary school teachers differ in terms of the variables such as gender, experience, level of education and level of the class being taught? The population of this study was comprised of primary school teachers teaching at the schools in central district of Bartın. The sample of the study were 162 primary school teachers. Research results show that Elementary School Teachers have the highest level of “being respectful to difference” and the lowest level of “being against violence”.

Keywords