BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 388-402
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu araştırmada öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Çanakkale il merkezindeki ortaokullarda görev yapan ve tesadüfi örnekleme ile seçilen 191 branş öğretmeniyle çalışılmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmada Akekin Başkaya (2014) tarafından geliştirilen Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 4’lü likert tipinde olup, 41 maddeden oluşmaktadır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-Testi ve ANOVA kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının olumlu düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin tutumlarının yaş, mesleki kıdem, branş ve öğrenim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı bulunmuştur. Tutumların cinsiyet değişkenine göre ise, anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların literatüre kazandırılmasıyla öğretmenlerin olumlu ba

Keywords

Abstract

This study aimed to determine the teachers' attitudes on a computer-aided education. For this purpose, studied with teachers who selected “simply random sampling” in 191 branches and who working in secondary school in the city of Canakkale. In this study, performed at screening model, was used Computer Aided Education Attitude Scale that developed by Akekin Başkaya (2014). Scale is 4- point Likert-type and consists of 41 items. Descriptive statistics, t-Test and ANOVA were used in analysis of the collected data. An analysis of data obtained from study, teachers' attitudes toward computer-aided education has been seen as a positive level. In addiction, teachers' attitudes were found to be statistically significantly different from age, seniority, according to industry and education level. According to gender attitudes, it was concluded did not differ significantly. The results of the written literature is highlighted that the teachers should support the positive approach and the role

Keywords