VAN İLİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNUN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 379-387
Year-Number: 2016-28

Abstract

Bu çalışmanın amacı, rehabilitasyon ve özel eğitim hizmetlerinde çalışan öğretmenlerin iş doyum seviyelerinin ölçülmesidir. Van’da bulunan 13 rehabilitasyon ve özel eğitim kurumunda görev yapmakta olan 41 öğretmen çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veriler, özel bilgiler formu ile birlikte “Minnesota İş Doyum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Ölçeğin tamamında ve alt boyutlarında, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin iş doyum seviyeleri analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda iş doyum seviyeleri ortalama bulunmuştur. Bu sonuç ile, görevli öğretmenlerin iş doyum seviyelerinin yükseltilmesi çalışmalarının geliştirilmesine yönelik fikirlerin desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to measure of the teachers' job satisfaction levels who are working in the rehabilitation and special education center. The working group is formed, 41 employees who are working in 13 rehabilitation and special education centers in province of Van. The datas were prepared from using "Minnesota Satisfaction Questionnaire" with specific information form. The job satisfaction levels of working group teachers were analyzed in all scales and subscales. As a result of the analysis, the levels of job satisfaction were found average. With this result, the teachers' job satisfaction levels must be increase and the ideas of teachers, which are intended for improving the works, emerged to be supported.

Keywords