ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YILINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 455-465
Year-Number: 2016-27

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında hislerini açıkladıkları kompozisyonlarda öne çıkarttıkları/sezdirdikleri değer unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 54 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci kompozisyonlarından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrenci kompozisyonlarında 14 farklı değeri [vatanseverlik (f=27), duyarlılık (f=21), sevgi (f=19), sorumluluk (f=18), bağımsızlık/özgürlük (f=11), aile birliğine verilen önem (f=7), saygı (f=7), yardımseverlik (f=6), dayanışma (f=3), bilimsellik (f=2), çalışkanlık (f=2), hoşgörü (f=2) ve dürüstlük (f=1)] içeren 132 değer unsuru belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; öğrenci kompozisyonlarında yer alan değerlerin, Sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılması istenilen birtakım değ

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine the value components highlighted by fifth grade students while expressing their feelings about the Çanakkale Victory on its 100th anniversary in their essays. In the present study, document analysis was used to collect data which is one of the qualitative research methods. 54 students participated to study. Students’ compositions were used as the data collection tool. Descriptive analysis method was preferred. According to results, 132 value components contain 14 different values [patriotism (f=27), sensitivity (f=21), love (f=19), responsibility (f=18), independence / freedom (f=11), give importance to family unity (f=7), respect (f=7), benevolence (f=6), solidarity (f=3), scientific (f=2), being hardworking (f=2), tolerance (f=2) and honesty (f=1)] are determined in the essays of the students. Based on these findings, it can be concluded that values that students expressed in their compositions match with some values of social studies curricu

Keywords