KITLE İLETIŞIM ARAÇLARI İLE DEĞIŞEN TÜRK AILE DEĞERLERININ ‘’TÜKETIM’’I SOSYALIZASYON KURAMI GÜNÜMÜZDE MUTFAK MEKANLARINDA HAYAT BULUYOR...

Author:

Number of pages: 287-302
Year-Number: 2016-25

Abstract

Kitle iletişim araçlarını, varolduğu kendi toplumsal değerlerinden, kültürel öğelerinden ve yapısından ayrı tutmak mümkün değildir. Zira, medya beslendiği sosyal gerçeklikten elde ettiği verileri, işleyerek, tekrar kitlelere aktarır. Bu savı doğrulamak adına, radyo programlarından yazılı basına, sinema yapıtlarından televizyon haber ve yayınlarına hatta sosyal medyaya değin, üretilen argümanları irdelemek yeterli olacaktır. İleti alışverişi medyanın beslendiği toplumdan elde ettiği verileri dönüştürmesi, aynı zamanda da medyanın iletilerinin toplum içerisinde mevcut olan değerleri ve kültürel öğeleri içselleştirilmesi şeklinde, iki yönlü gerçekleşir. Kültürün ve değerlerin kitle iletişim araçlarına, kitle iletişim araçlarının da değer ve kültür gibi toplumsal öğelere nüfuz etmesi, yeni ve melez sentezlerine, yerel öğelerin değişimine, küresel homojenleşme gibi örneklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok argümana sebebiyet verir. Türk toplumunun en temel ünitelerinden biri olan aile

Keywords

Abstract

It is impossible to distinguish mass communication means from the social values, cultural elements and structure in which they exist. As a matter of fact, the media re-transmits the data, obtained from social reality that it feeds from, by processing them. In order to validate such thesis, it will be sufficient to examine the produced arguments, from radio programmes to printed media, from cinema works to television news and broadcasts even to social media. Exchange of messages is carried out in two directions; transformation of data obtained by the media from the society it feeds from and internalisation of values and cultural elements of the society by media messages. Penetration of culture and values into mass communication means and penetration of mass communication means into social elements such as values and culture result in many arguments such as new and hybrid syntheses, changes of local elements and global homogenisation. The family institution, one of the most fundamental u

Keywords