LEKSİKOLOJİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE NECİP FAZIL ŞİİRİNDE ÖFKE ve BAŞKALDIRI AKTARIMININİNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-24
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 61-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebi metnin malzemesi olan dil, şiirde daha kristalize bir biçimde kullanılır. Bu durum ise şairin seçkin bir tutum geliştirmesine neden olur. Sözcük seçiminde birçok değişkenin rol oynadığı ise tartışılmaz bir gerçektir. Şairin yaşadığı devir, yetişme şartları ve mizacına ait özellikler bu değişkenlerin en önemlileridir. Bu çalışmada, sözcük seçiminin şairlerin genel olarak üslubunu belirlemede önemli olduğu tezinden hareketle, Necip Fazıl’ın şiirleri leksikolojik olarak ele alınacaktır. Bu amaçla, Necip Fazıl’ın, şiirlerinde öfke ve başkaldırı geçişlerini nasıl sağladığını irdelemek adına Çile ’deki şiirler incelenecektir. İnceleme yöntemi olarak Bilgisayar Destekli Üslup İncelemelerinin alt başlıklarından olan “Sözcük Analizi Yöntemi” kullanılacaktır. Sözcük kullanım sıklık değerleri esas alınarak uygulanan bu teknik ile sanatçının öfke aktarımını hangi sözcüklerle ve hangi sıklıkta yaptığı hususu değerlendirmeye çalışılacaktır. Sanatçının en sık kullandığı kelimeler ile önemli

Keywords

Abstract

The language which is thematerial of literary text is used morecry stallinely in poetry. This situation causes that thepoet’s developed his exclusive attitude. It is an unquestionable fact that many factors play a role in choosing words. The period in which poetlived, conditions of his grow thand features of his nature aremo stimp ortantones of these factors. In this study, Necip Fazıl’s poetry will be investigated as lexicologic with the assumption that choice of words is generally important to determine the poet’s wording. For this purpose, the poetry in “Çile” will be investigated to examined how Necip Fazıl makes the transition on anger and contumacy in his poetry. Lexical Analysis Method which is a subtitle of Computer Aided Wording Researches will be used as a research method. With this technic that is applied on frequency of usage of words, it will be aim to evaluate that with which word sand how often thep oettransfers his anger. The words which ar

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics