OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ MÜZİK EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-26
Number of pages: 194-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarındaki, müzik eğitiminin okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 231 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada okul öncesinde müzik eğitimi hakkında bir açık uçlu soru sorularak öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Verilen yanıtlar nitel paradigma doğrultusunda içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin okul öncesi müzik eğitiminin önemini bildikleri; ancak müzik eğitiminde şarkı öğretmenin ötesine geçemedikleri, sınıflardaki materyallerin yetersiz olduğu; mevcut materyalleri ise programın içine katmada sorunlar yaşadıkları, MEB tarafından öğretmenlere standart bir etkinlik programı

Keywords

Abstract

In this research, of musıc educatıon ın pre-school ınstıtutıons are aimed to evaluate and examine them in the direction of pre-school teachers perspectives. Sample of the research is formed by 231 pre-school teachers chosen with random sample method and teachers, who are on duty at pre-school education institutions in Çanakkale dependent to Ministry of National Education due to 2013-2014 education term. However, if teachers have ,views about the subject has been asked with the open-ended question The answers of the teachers for the open ending question which is placed in the survey, have been analyzed by the method of content in the direction of qualitative paradigm. According to quantitive findings gained from answer of the open-ended question at the end of the survey; Teacher know the importance of the pre-school music education but they can not do something more than teaching a song due to their materials in the classrooms are insufficent. Also they are in struggle to integrate t

Keywords