İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İNOVASYONUN ARACILIK ROLÜ
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL LEARNING ON FINANCIAL PERFORMANCE IN FIRMS: THE MEDIATING ROLE OF INNOVATION

Author : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU - - Durdu Mehmet BİÇKES
Number of pages : 8-28

Abstract

Üstün bir performans düzeyinin yakalanabilmesi noktasında, örgütsel öğrenme ve inovasyon işletmeler için kritik öneme sahip maddi olmayan varlıklardandır. Örgütsel öğrenme ile finansal performans ilişkisinde inovasyonun aracı rolünü belirlemek amacıyla hazırlanan bu çalışma, teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde, araştırmanın temel değişkenleri olan örgütsel öğrenme, inovasyon ve performans kavramları ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve örgütsel öğrenme, inovasyon ve performans arasındaki ilişkiyi özetleyen bir model de sunulmuştur. Uygulama bölümünde ise anket yöntemi ile Türkiye’nin En Büyük 1000 sanayi işletmesi örnekleminden veri toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; örgütsel öğrenme ile ürün inovasyonu, süreç inovasyonu ve finansal performans arasında, benzer şekilde inovasyon çeşitleri ile finansal performans arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Ayrıca örgütsel öğrenme i

Keywords

Örgütsel Öğrenme, İnovasyon, Performans, Büyük Ölçekli İşletmeler.

Read:480

Download: 165