KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSRAF WASTING IN QURAN

Author:

Number of pages: 527-537
Year-Number: 2016-26

Abstract

Hayatımızın her yanını kuşatan israf sosyal ve tedavisi zor bir hastalık olarak karşımızda durmaktadır. Nedense israf denildiğinde ilk akla geliveren, gelişigüzel yapılan harcamalar olmaktadır. Hâlbuki israf kelimesi geniş açıdan ele alındığında, sadece bununla sınırlı olmadığı ve davranışlarımızın bütününü kapsadığı görülecektir. Haddi aşma, hata, cehalet, gaflet gibi anlamlara gelen israf, ıstılâhî olarak; inanç, söz ve davranışlarda aşırıya gitme, nafakada ihtiyacından fazlasını harcama veya malını Allah yolunun dışında harcama gibi çok geniş anlamlar içermektedir. Âlimlerin birçoğu da israfı “mâsiyetlerde aşırı gidip, helal daireyi aşma” şeklinde nitelendirmişlerdir. Cenâb-ı Hak kullarının bütün fiillerinde mutedil olmalarını istemiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de hak yoldan çıkanlar, amellerinde aşırıya gidenler, azgınlık yapanlar da pek çok âyette müsrifler olarak vasıflandırılmışlardır. Birçok yerde de müsrif kelimesi “haddi aşan” manasında kullanılmıştır. Yani müsrif, ne olursa olsu

Keywords

Abstract

Wasting, surrounds all around of our life, stands up as a social illness which is difficult to threat. Somehow, when the word ‘wasting’ is said, the first thing remembered is haphazard spending. Whereas when the word ‘wasting’ is discussed in a wide perspective, it is seen that, it is not only limited with haphazard spending and it covers of all behaviours. Wasting, has the meanings of exceeding stint, mistake, ignorance, unawareness in the dictionary, as a scientific term, has the meanings of belief, exceeding stint in speeches and behaviours, spending more than the need in alimony or consuming the wealth not for God sake (Allah’s willing). Most of scholars have described the wasting as to exceed sinning against Allah (c.c) and go out from permissible area (halal circle). Allah (c.c) wants all servants to be mild in their all activities. In Quran, people leaving from the straightway, going too far in their acts, being wildness, have been described extravagant. In many verses, the

Keywords